3-2 directional valves DN 10-DN 25 pilot operated

3/2 Wegeventile vorgesteuert

DN 10-DN 25

Wasser 3/2 Wegeventile DN10

3/2 Wegeventile vorgesteuert DN10

3/2 way pilot operated DN25

3/2 Wegeventile vorgesteuert DN25